Ludzas pilsētas ģimnāzija

Erasmus logo

Erasmus + projekts "Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai"
Digital and media literacy for sustainable life learning

Projekta numurs: 2017-1-LV01-KA219-035418_1

Īstenošanas laiks: 1.09.2017. līdz 31.08.2019.

Finansējums: 24 850.00 EUR

Partnervalstis: Latvija - koordinējoša valsts, Itālija (Sicīlija), Bulgārija, Rumānija, Turcija, Francija

Kontaktpersonas: skolas direktore Dzidra Dukšta, projekta koordinatore Inese Vorza

Paredzamie rezultāti:

Paredzamie rezultāti attiecībā pret skolēnu attieksmi un zināšanām:

 • Pārveidot skolā apgūtās prasmes ikdienas dzīvē noderīgām prasmēm.
 • Zināšanu paplašināšana, izmantojot problēmu risināšanas stratēģijas.
 • Izpratnes attīstīšana par attiecībām starp tehnoloģiju, zinātni un realitāti.
 • Pārveidot skolēnu dabiskās prasmes, integrējot viņus skolas aktivitātēs.
 • Radīt skaidru mērķa grupas paradumu un uzvedību karti jauno tehnoloģiju izmantošanā.
 • Ar skolēnu tiešas līdzdalības un radošuma palīdzību radīt īpašus līdzekļus, lai aizstāvētu sevi un uzlabotu viņu spējas izmantot jaunas tehnoloģijas.
 • Lai uzlabotu jauniešu prasmes pareizi izmantot jaunās tehnoloģijas, tieši piedaloties šo līdzekļu pārvaldībā.
 • Veicināt starpkultūru izglītību, dzimumu līdztiesību un tolerantu attieksmi pret "citiem" un palīdzēt apkarot rasu jautājumus, sociālo nevienlīdzību.
 • Uzlabot L2 kompetenci, izmantojot CLIL (Content and Language Integrated Learning) aktivitātes.
 • Nodrošināt visiem dalībniekiem vienādas iespējas.

Paredzamie rezultāti attiecībā pret skolu un skolotājiem:

 • apmainīties ar pieredzi starp partneru skolām par mācīšanas metodēm,
 • paaugstināt skolotāju prasmes angļu valodā un izmantot IKT,
 • padarīt skolu mācību programmu pievilcīgāku, iekļaujot tajā projekta aktivitātes,
 • padarīt skolu par vietu, kur skolēni un skolotāji dzīvo un strādā ar prieku,
 • izveidot jaunas partnerattiecības starp dažāda veida skolām, kultūrām un skolēniem,
 • radīt jaunas iespējas partnerības nākotnes (apmaiņas) programmām, skolēniem un personālam.

Paredzamie rezultāti attiecībā pret vietējo kopienu:

 • iesaistīt vecākus skolas dzīvē un dažādās ar projektu saistītās aktivitātēs,
 • pastiprināt sadarbību ar vietējām un reģionālajām institūcijām un partnerskolām,
 • popularizēt skolēnu darbu viņu vecākiem, vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un Eiropas kopienas pārstāvjiem,
 • ražot galaproduktus, kas būs labvēlīgi sabiedrībai.

 

Erasmus + projekts "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem"
From tradition to the future - Ancient crafts and new entrepreneurial possibilities for young people

Projekta numurs: 2017-1-IT02-KA219-036931_3

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.07.2019.

Projektam piešķirtais finansējums: 29 175,00 EUR

Projekta partneri:

 • liceo scientifico Francesco Severi (Itālija),
 • UHTNA PÕHIKOOL (Igaunija),
 • ES Villalba Hervás (Spānija),
 • Ludzas pilsētas ģimnāzija ( Latvija)

Projekta kontaktpersona: skolas direktore Dzidra Dukšta, projekta koordinatore Ilona Dukšte

Projekta mērķi:

 • atklāt senās amatniecības un amatnieku lomu kultūrā un sabiedrībā kā daļu no kopīgā kultūras mantojuma dažādās Eiropas valstīs;
 • palielināt izpratni par tradicionālā kultūras mantojuma aizsardzības un saglabāšanas nepieciešamību;
 •  praktiski atklāt, kā rokdarbi var kļūt par jaunu nodarbinātības iespēju, arī pateicoties jaunu tehnoloģiju izmantošanai.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

 • skolēni iepazīsies ar dažādām amatniecības realitātēm savā teritorijā, to vēsturi un pašreizējo situāciju;
 • pamatojoties uz viņu pētījumiem, izveidos kultūras maršrutu;
 • analizēs, kā amatniecība var kļūt par jauniešu nodarbinātības resursiem mūsdienu kontekstā un kā tos var popularizēt kā derīgu biroja darba alternatīvu milzīgas ekonomiskās krīzes laikā;
 • atklās un sapratīs, kā amatniecības aktivitātes var palīdzēt videi un ilgtspējīgai attīstībai;
 • izveidos saikni starp skolām un darba pasauli, iesaistot projektā vietējās amatniecības asociācijas;
 • piedalīsies semināros, kur viņi radīs reālus objektus, sākot ar ideju un sekojot visam to radīšanas procesam;
 • projekta aktivitātes veicinās uzņēmēju domāšanas veidu skolēniem, kuri izveidos virtuālu uzņēmējdarbību, ar kuru palīdzību viņi reklamēs un pārdos radītos objektus, lai piesaistītu līdzekļus labdarības aktivitāšu finansēšanai;
 • skolēni sadarbosies un kopā ar bēgļiem strādās semināros;
 • izmantos jaunas tehnoloģijas, piemēram, 3D printeri, projektējot un veidojot jaunus objektus;
 • uzzinās, kā tīmekli var izmantot, lai reklamētu un pārdotu savus produktus, izmantojot tīmekļa mārketingu un e-komerciju.